Barics Ernő
2011. szeptember 15, csütörtök
Kállai Ernő, 19:54
Képgaléria  Nyomtatás  E-mail 

BARICS ERNŐ

docens, PTE BTK Kroatisztikai-Szlavisztikai Tanszék

barics.erno@pte.hu

1970 óta dolgozik a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Horvát Nyelv és Irodalom Tanszékén. 1980-ban bölcsészdoktori, 1994-ben kandidátusi fokozatot szerzett. Bölcsészdoktori és kandidátusi disszertációja egyaránt horvát nyelvtörténeti, illetve dialektológiai témában íródott.

Kutatási tevékenysége alapvetően három területet ölel fel: 1) A  magyarországi horvát nyelvemlékek és nyelvjárások gyűjtése, elemzése és feldolgozása. Számos magyarországi horvát település nyelvjárási anyagát dolgozta fel a Horvát Nyelvjárási Atlasz számára a Horvát Tudományos Akadémia felkérésére. 2) A horvát–magyar kétnyelvűséggel, a két nyelv egymásra hatásával összefüggő kérdések vizsgálatát elsődlegesen az egyetemi oktatási gyakorlat, a horvát nemzetiségi oktatás és közéleti tevékenység szükségletei motiválták. „A kisebbségek és az aktív kétnyelvűség szerepe a határon átívelő együttműködésben"  témakörben vendégtanárként tanított négy szemeszterben az Eszéki Egyetem posztgraduális programjában. 3) A rendszerváltozás, a volt Jugoszlávia szétesése nagy kihívást jelentett minden kroatista számára. Számos olyan magyar–horvát közös nyelvészeti téma kutatásának lehetősége merült fel, ami korábban tabu témának számított. E szakmai területek jórészt összefüggésben állnak a több évszázados magyar–horvát együttéléssel és együttműködéssel. Horvát–magyar vonatkozású lexikológiai kutatásait újabban az orosz nyelvre is kiterjesztette, elsősorban a múlt század kilencvenes éveitől napjainkig terjedő időszakban bekövetkezett lexikai változások jellegét vizsgálva.

Az elkövetkezendő években fog elkészülni, államközi megállapodás alapján, a két kormány anyagi támogatásával, közös horvát–magyar kiadásban az 50 000 címszót tartalmazó magyar–horvát és horvát–magyar szótár, amelynek munkálataiban tevékeny részt vállal.


Előadásának összefoglalója

Horvát nemzetiségi szakemberképzés a magyarországi felsőoktatásban

Az előadás az alábbi témákat járja körül: a horvát nemzetiségi szakemberképzés alakulása 1945-től napjainkig; a magyar felsőoktatási struktúra nyújtotta lehetőségek elemzése a horvát kisebbségi óvó-, tanító és tanárképzés igényeinek tükrében; az integrált horvát kisebbségi pedagógusképzés megvalósításának kilátásai a felsőoktatási reform keretében.